top of page

VENDE TË LIRA PUNE

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lira këto vende pune:

• Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjuhës gjermane (derisa të kthehet mësimdhënësja nga pushimi i lehonisë);

•Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të biologjisë (me gjysmë norme);

Kushtet që duhet të plotësohen:

•Diploma e fakultetit përkatës (është e pëlqyeshme grada master);

•Letër motivuese;

•CV;

•Të jetë banor i Republikës së Kosovës (kopje e letërnjoftimit);

•Vërtetimin se nuk është nën hetime.

Kandidatët që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomë të nostrifikuar nga MASHT-i.

Dokumentet shtesë:

• Certifikata të trajnimeve;

• Referenca etj.

Vetëm kanditatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në zyrën e administratës qendrore, nga sot, deri më 24.10.2021, drejtpërdrejt ose përmes postës elektronike në: alg-info@alg-prizren.com.

Për çdo pyetje, ju lutemi shkruani në alg-info@alg-prizren.com ose na telefononi në +383 44 434 087.

bottom of page