Tarifat për shkollim janë si në vijim:

 • Shkolla fillore 70,00 EUR për muaj -
  840,00 EUR për vit.
 • Kujdesi ditor në shkollë fillore 60,00 EUR për muaj -
  720,00 EUR për vit (përveç tarifës për shkollim).
 • Gjimnazi 85,00 EUR për muaj -
  1.020,00 EUR për vit.
 • Konvikti 180,00 EUR për muaj -
  2.160,00 EUR për vit (përveç tarifës për shkollim).

Tarifat paguhen në 3 këste (kësti i parë deri më 10 shtator, kësti i dytë deri më 10 janar dhe kësti i tretë deri më 10 maj).

Aplikimi & Provimi pranues

Në shkollën fillore nxënësit pranohen nga klasa e 1-rë dhe pa provim pranues.

Në gjimnaz nxënësit pranohen nga klasa e 6-të dhe e 10-të, me provim pranues në gjuhë shqipe, gjuhë angleze dhe matematikë.

Nxënësit që nuk mund të udhëtojnë, mund të akomodohen në konviktet e shkollës, të cilët gjinden brenda kampusit tonë.

Për aplikim nevojiten këto dokumente:

 • Ekstrakti i lindjes dhe
 • Dëftesat shkollore të viteve paraprake (për nxënësit në gjimnaz).

Aplikimin për fëmijën tuaj mund ta bëni direkt në shkollë ose online, duke plotësuar formularin në vijim:

* Shënim: Për aplikimet online formulari dhe dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen më së voni tri ditë para provimit pranues.

Paraqitja online


Nxënësi

Aplikimi për *Prindërit/kujdestarët ligjor


Unë pajtohem që të dhënat e mia do të ruhen dhe përpunohen në përputhje me Politikën e privatësisë së ALG-së.

Fushat e shënuara me * duhet të plotësohen!